• A ke l e i 
 • A n e m o n e  
 • A s t e r
 • B i e n e
 • B r e i t w e g e r i c h   
 • B u s c h w i n d r ö s c h e n  
 • C l e m a t i s      
 • E d e l w i c k e    
 • E r d b e e r e 
 • E f e u
 • E r i k a
 • F l o c k e n b l u m e   neues Bild
 • G e r a n i e     neu
 • G l ü c k s k l e e
 • G o l d d i s t e l 
 • H e c k e n r o s e
 • I m m e r g r ü n    
 • K a p u z i n e r k r e s s e 
 • K l e e
 • K o r n b l u m e
 • L a v e n d e l
 • L i c h t n e l k e 
 • M a r g e r i t e
 • M a r i e n k ä f e r
 • M a r i e n k ä f e r b a b i e s
 • M o h n
 • P e t u n i e   
 • R i n g e l b l u m e  
 • R o s e   neue Bilder
 • S c h l ü s s e l b l u m e    neu
 • S c h m e t t e r l i n g  
 • S c h n e c k e
 • s c h w a r z ä u g i g e   S u s a n n e   
 • S e e r o s e
 • S o n n e n b l u m e
 • T r ä n e n d e s     H e r z  
 • U s a m b a r a v e i l c h e n  
 • V e r g i ß m e i n n i c h t neues Bild
 • W e g w a r t e

A k e l e ijeweils 24 EuroA n e m o n e

 24 €

24€


A s t e r

jeweils 24 €

B i e n e n


je 24 €


B r e i t w e g e r i c h

24 €

Buschwindröschen


24 €

Clematis

20 €


E d e l w i c k e


je 24 €


E r d b e e r e


je 24 €

 je 24 €

24 €

 24 €


E f e u 

24 Euro


E r i k aje 24 €F l o c k e n b l u m e


24 €
24€

G e r a n i e

24€


G l o c k e n b l u m e  


jeweils 24 Euro

G o l d d i s t e l


24 €

H e c k e n r o s e je 24 Euro

je 24 €

I m m e r g r ü n


je 24 €

K a p u z i n e r k r e s s e


24 €


K o r n b l u m e


je 24 Euro

L a v e n d e l

je 24 Euro

L i c h t n e l k e


24 €

M a r g e r i t e


24 €
je 24 Euro

M a r i e n k ä f e r


24 Euro24 €

M a r i e n k ä f e r b a b i e s

20 Euro

M a r i e n k ä f e r m ä d c h e n

24 Euro

M o h n


je 24 Euro


P e t u n i e

 je 24 €


R i n g e l b l u m e


R o s e


24 Euro
24 €

S c h m e t t e r l i n g

 24 €
 24 € 24 € 24€

24€

S c h n e c k e


 20 €

schwarzäugige Susanne 


je 24 €

S e e r o s e
24 Euro

S o n n e n b l u m e
24 Euro

T r ä n e n d e s   H e r z
24 Euro


Usambaraveilchen


je 24 €

V e r g i ß m e i n n i c h t


jeweils 24 €
je 24 €

24€

W e g w a r t e


je 24 Euro